Certificat d'idoneïtat bonificació impost CO2

Certificat d'idoneïtat bonificació impost CO2

PETICIÓ DE LA VALIDACIÓ A LA FEDERACIÓ CATALANA DE VEHICLES HISTÓRICS / PETICIÓN DE LA VALIDACIÓN A LA FEDERACIÓN CATALANA DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS

REQUERIMENTS / REQUERIMIENTOS

Els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra. / Los vehículos clásicos disfrutan de la bonificación del 100% de la cuota íntegra.

Té la consideració de vehicle clàssic aquell que compleix tots els requisits següents: / Tiene la consideración de vehículo clásico aquel que cumple todos los requisitos siguientes:

 • Té una antiguitat mínima de 30 anys en la data de meritació. / Tiene una antigüedad mínima de 30 años en la fecha de devengo.
 • El seu tipus específic, definit en la corresponent legislació nacional o comunitària s'ha deixat de produir. / Su tipo específico, definido en la correspondiente legislación nacional o comunitaria se ha dejado de producir.
 • El seu estat de funcionament és correcte des d'un punt històric, resta en el seu estat original i no s'han modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals. / Su estado de funcionamiento es correcto desde un punto histórico, permanece en su estado original y no se han modificado de forma sustancial las características técnicas de sus componentes principales.

CONSULTAR CONDICIONS AL FINAL DEL FORMULARI / CONSULTAR CONDICIONES AL FINAL DEL FORMULARIO

CLUB DE VEHICLES CLÀSSICS / CLUB DE VEHICULOS CLÁSICOS

CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE / CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

 • AA-123456
 • A-1234-A
 • A-123456
 • AA-1234-A
 • AA-1234-AA
 • A-1234-AA
 • 1234ABC
 • Amb: / Con: GE Entrar GI
 • Amb: / Con: PM Entrar IB
 • Amb: / Con: OR Entrar OU

TITULAR DEL VEHICLE / TITULAR DEL VEHÍCULO

Nom i Cognoms de la persona física o raó social empresa / Nombre y Apellidos de la persona física o razón social empresa

DOCUMENTACIÓ DEL VEHICLE / DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

FOTOGRAFIES DEL VEHICLE / FOTOGRAFIAS DEL VEHÍCULO

CONDICIONS PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT: / CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO:

Per gaudir de la bonificació, el o la contribuent ha d'aportar un certificat d'idoneïtat  emès pel club o associació automobilística corresponent. Per obtenir aquest certificat, el o la contribuent ha d'aportar al club o associació la documentació següent: / Para disfrutar de la bonificación, el o la contribuyente tiene que aportar un certificado de idoneidad  emitido por el club o asociación automovilística correspondiente. Para obtener este certificado, el o la contribuyente tiene que aportar al club o asociación la documentación siguiente:

 • Permís de circulació del vehicle, llevat que el vehicle no en disposi per estar exposat en un museu. / Permiso de circulación del vehículo, salvo que el vehículo no disponga para estar expuesto en un museo.
 • Fitxa tècnica del vehicle. / Ficha técnica del vehículo.
 • Fotografies actuals de l'exterior, interior i del motor del vehicle. / Fotografías actuales del exterior, interior y del motor del vehículo.
 • Document acreditatiu del compliment dels requisits, signat pel responsable del club o associació al que pertany el propietari del vehicle que efectuï la corresponent inspecció ocular. / Documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos, firmado por el responsable del club o asociación al que pertenece el propietario del vehículo que efectúe la correspondiente inspección ocular.

Aquest certificat d'idoneïtat, que ha d'ésser validat per la Federació Catalana de Vehicles històrics amb caràcter previ a la seva presentació a l'administració tributaria té una validesa de 10 anys, llevat de canvi de titularitat del vehicle, supòsit en el qual s'ha de renovar pel nou titular. / Este certificado de idoneidad, que tiene que ser validado por la Federación Catalana de Vehículos Históricos con carácter previo a su presentación a la administración tributaría tiene una validez de 10 años, salvo cambio de titularidad del vehículo, supuesto en el cual se tiene que renovar por el nuevo titular.

Web: http://www.fcvh.cat

Facebook: https://www.facebook.com/fcvhcat

Mail: fcvh@fcvh.cat